Práva a povinnosti Dativery a uživatele

Smluvní strany

Dativery
Dativery s.r.o., Olešná 51, Němčovice, 338 24, Česká Republika, IČ: 05574617, DIČ: CZ05574617, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u rejstříkového soudu v Plzni, oddíl C, vložka 33457, (dále jen “Dativery”)

Uživatel
Uživatelem se pro účely těchto podmínek rozumí každý subjekt, který užívá jakoukoli službu a/nebo aplikaci nabízenou prostřednictvím webových stránek www.dativery.com a/nebo dalších elektronických platforem, ať už je poskytnuta na lokální počítač, aplikací v cloudu, telefonicky, e-mailem nebo v jakékoli jiné formě ( dále jen “Uživatel”)

(společně dále jen “Smluvní strany”)

Obecné podmínky

 1. Tyto Podmínky užití služby (dále jen Podmínky) upravují právní vztahy mezi Dativery a Uživatelem, pro užívání služeb a/nebo aplikací a/nebo obsahu nabízených a poskytovaných prostřednictvím webových stránek www.dativery.com a všech jejích subdomén a podstránek a dalších elektronických distribučních platforem, ať už jsou ve formě obsahu, aplikací na lokální počítač, službou nebo aplikací poskytovanou na dálku prostřednictvím sítě Internet, telefonicky, e-mailem nebo v jakékoli jiné formě, dále jen „Služba“.
 2. Svůj souhlas s těmito Podmínkami a obsahem Služby v aktuální podobě vyjadřuje Uživatel užitím Služby nebo její libovolné části.
 3. Dativery si vyhrazuje právo kdykoliv jakkoliv změnit Podmínky a Službu či jakoukoliv jejich část bez předchozího upozornění. Části Podmínek nebo Služby takto změněné jsou jejich neoddělitelnou součástí a podléhají těmto Podmínkám. Změny Podmínek se bez zbytečného prodlení objeví v těchto Podmínkách. Užíváním Služby nebo její libovolné části po změně Služby nebo Podmínek tuto změnu přijímáte a vyjadřujete svůj souhlas s novou podobou Služby nebo Podmínek.
 4. Tyto Podmínky se řídí, vykládají a podléhají právu České Republiky a směrnicím Evropské unie v platném rozsahu v době užití Služby. Jsou-li tyto Podmínky v jiném jazyce, než českém, pak v případě pochybností, nejasností nebo možného dvojího výkladu jsou vždy závazné Podmínky v českém jazyce, umístěné na adrese https://www.dativery.com/cs/terms/. Přesto vynakládá Dativery přiměřené úsilí, aby nedošlo k rozdílu ve významu. Všechny spory, nesrovnalosti nebo nároky vzešlé z těchto Podmínek nebo v souvislosti s nimi podléhají jurisdikci soudů České Republiky. Soudem první instance je Obvodní soud pro Prahu 5.
 5. Tyto Podmínky mohou být doplněny písemnou smlouvou. Části uvedené v písemné formě jsou nadřazené těmto Podmínkám.

Užívání Služby

 1. Služba je poskytována tak, jak je. Její poskytování je závislé na dostupnosti řady služeb třetích stran. Dojde-li k výpadku Služby z důvodů nefunkčnosti služeb třetích stran, považuje se tato situace za Vyšší moc. Za tyto výpadky není v moci Dativery přebírat odpovědnost. Přesto vynaloží jemu dostupné přiměřené úsilí, aby byla poskytována řádně a včas, v souladu s jejím popisem.
 2. Uživatel je zodpovědný za legálnost všech svých akcí spojených s užíváním Služby.
 3. Uživatel užívá Službu na své vlastní riziko.
 4. Uživatel nesmí Službu používat k ilegálním aktivitám.
 5. Uživatel musí být starší osmnácti let a musí poskytnout platnou e-mailovou adresu, stejně jako jakékoliv další údaje, jsou-li vyžadovány.
 6. Uživatel je povinnen dbát na zabezpečení a soukromí svého účtu.
 7. Uživatel souhlasí, že Dativery není zodpovědný za žádné speciální, nepřímé, vedlejší nebo konsekventní škody, včetně, ale nejen, ztracených příjmů nebo ušlého zisku, škod na soukromí nebo jméně, které by vznikly užíváním a/nebo nedostupností Služby.
 8. Dativery si vyhrazuje právo okamžitě přerušit poskytování/užívání Služby bez předchozího upozornění, zvláště, ale ne pouze v případech podezření na přetěžování libovolné části Služby, narušení bezpečnosti, narušení běhu aplikací, snahu o zpětný inženýring, získání dat třetích osob, nebo jakékoli ohrožení Služby.
 9. Dativery si vyhrazuje právo přerušit provoz kteréhokoliv uživatelského účtu 30 dní po upozornění.
 10. Služba i všechny její části, jako jsou texty, kód, design, uživatelské rozhraní, aplikace, webové stránky nebo informační architektura, jsou výhradním vlastnictvím Dativery a nesmí být využity, zkopírovány, zneužity, přeprodány ani reprodukovány bez výslovného psaného souhlasu Dativery.

Platby

 1. Služba je poskytována v placené verzi a v neplacené verzi. Neplacená verze je zcela zdarma při dodržení podmínek definovaných Dativery. Uživatel nesmí provozovat více účtů v neplacené verzi zároveň.
 2. Kterákoliv část Služby a kterákoliv její lokální verze může mít vlastní cenu. Vždy jde o ceny bez lokálních daní, například DPH, která se k výslednému účtu připočítává. Cena příslušné verze je vždy definovaná na příslušné stránce webové prezentace části Služby a v procesu potvrzení platby.
 3. Poplatky zahrnují jen ty daně, které jsou výslovně uvedené na faktuře – dokladu vyúčtování. Odvádění veškerých dalších daní a správních poplatků podle platné legislativy je výhradní povinností Uživatele.
 4. Služba je placena předem a platby jsou nevratné. Nejsou možné žádné refundace nebo přidání kreditu za nevyužité předplacené období, zmenšený rozsah využívání služby nebo nevyužitý čas s otevřeným účtem.
 5. Dativery si rezervuje právo změnit platební podmínky a ceny Služby nebo kterékoliv její části 30 dní po upozornění.

Zrušení účtu/dat Uživatele

 1. Účet může být kdykoliv zrušen vlastníkem účtu prostřednictvím podpory Dativery Za tento krok nese výhradní odpovědnost Uživatel. Dativery vymaže veškerá data Uživatele se Službou spojená 90 dní po deaktivaci účtu.
 2. Pokud kterýkoliv účet Uživatele zůstane neaktivní po dobu 9 měsíců, bude zrušen. 90 dní po zrušení účtu vymaže Dativery veškerá data se Službou spojená.
 3. Porušení kterékoliv části Podmínek ze strany Uživatele může být důvodem k okamžitému zrušení účtu Uživatele a vymazání všech dat s ním spojených.