(dále jen „Podmínky“) 

vydané společností Dativery s.r.o., IČO: 055 74 617, se sídlem Olešná 51, 338 24 Němčovice, zastoupená Ing. Petrem Ferschmannem, jednatelem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 33457 (dále jen „Poskytovatel” nebo „my“).

Než začnete používat naši službu Dativery, přečtěte si pečlivě tyto Podmínky. Váš přístup ke službě a její využívání jsou podmíněny tím, že přijmete a budete dodržovat tyto Podmínky a Smlouvu o zpracování osobních údajů (DPA). Tyto Podmínky se vztahují na všechny Uživatele a ostatní, kteří mají ke službě přístup nebo ji využívají. Přístupem ke službě nebo jejím využíváním souhlasíte s tím, že jste vázáni těmito Podmínkami. Ve chvíli, kdy začnete službu využívat, se tyto Podmínky včetně URL odkazů stanou z právního hlediska úplnou dohodou mezi vámi jako uživatelem služby a námi. Pokud s jakoukoliv částí Podmínek nebo DPA nesouhlasíte, pak nemůžete využívat přístup ke službě.

POPIS NAŠÍ SLUŽBY

Služba je poskytována formou softwaru jako služby (software-as-a-service – Služba), kterou nabízíme na internetové adrese www.dativery.com.  

Primární funkcionalitou služby je zobrazení dat z veřejných zdrojů a specializovaných databází v cílových aplikacích, propojení aplikací z firemního prostředí Uživatele s cílovými aplikacemi a s tím spojený přenos a zpracování dat.

Součástí služby je dále zejména:

 • Dashboard – uživatelské rozhraní pro Uživatele – který vy nebo vaši zaměstnanci využíváte ke správě vašich aplikací, jejich propojení a vašich dat. Dashboard je webové rozhraní dostupné na webové adrese služby Dativery Zde si rovněž můžete změnit nastavení služby. Dashboard je optimalizován pro přístup z desktop počítačů.
 • Dativery Agent – aplikace, která umožňuje propojení a přenos dat mezi cloudovými a necloudovými aplikacemi (např. při propojení Rossum a Pohoda), prostřednictvím zajištění komunikace a přenosu dat mezi necloudovou aplikací a cloudovým serverem Poskytovatele. 

POJMY A DEFINICE

Pokud není těmito Podmínkami dále uvedeno či z kontextu jednoznačně nevyplývá jinak, jsou pojmy psané s velkým písmenem v těchto Podmínkách používány v jednotném i množném čísle v těchto významech:

Aplikacesoftwarové služby, mezi nimiž zprostředkovává Poskytovatel propojení (resp. přenos dat) a to buď v rámci již existujících či vyvíjených Scénářů integrace; 
Ceníkuvádí výši Odměny za Služby poskytované podle těchto Podmínek Uživateli, je součástí Podmínek a je zveřejněn na webových stránkách, případně přímo v Dashboardu;
Dativerysoftwarová služba, kterou Poskytovatel provozuje za účelem poskytování Služeb a která je v jeho výlučném vlastnictví;
Dashboarduživatelské rozhraní dostupné na adrese app.dativery.com, jež je zpřístupněno Uživateli pro správné užívání a využívání veškerých funkcí Aplikace a pro správné využívání dalších Služeb;
Dativery Agentaplikace umožňující propojení a přenos dat mezi cloudovými a necloudovými Aplikacemi, a to prostřednictvím zajištění komunikace a přenosu dat mezi necloudovou Aplikací a cloudovým serverem Poskytovatele;
Další uživatelosoba, kterou Uživatel pozval do svého Uživatelského účtu prostřednictvím pozvánky zaslané na e-mailovou adresu Dalšího uživatele po jejím zadání do příslušné části Dashboardu;
Fakturační obdobíje časové období k úhradě Předplatného, jedná se zpravidla o měsíc;
GDPRNařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679;
Instalaceimplementace, resp. prvotní nastavení Scénáře integrace do systému Uživatele Poskytovatelem, nebo za pomoci konzultace Poskytovatelem;
Licenční podmínky podmínky poskytnutí licence k Dativery Agentu, se kterými je Uživatel povinen souhlasit před instalací Dativery Agenta;
Nutná údržbase rozumí pravidelná údržba potřebná k zachování vlastností Dativery, je prováděna z iniciativy Poskytovatele, nejedná se o reakci na jakoukoli Závadu a jedná se o časové období, po které je Služba zcela nebo zčásti nedostupná;
Odměnasouhrnné označení pro odměnu poskytovanou Uživatelem Poskytovateli za poskytování Služeb, jakož i odměnu za služby základní Servisní podpory, to vše ve výši stanovené podle platného Ceníku buď jako Předplatné, hodinová odměna, cena za Instalaci, nebo jako jiná položka;
Osobní údajjakékoli informace o subjektu údajů, na jejichž základě jej lze přímo či nepřímo identifikovat;
Pracovní dobapracovní doba Poskytovatele, která trvá v pracovní dny od 9:00 do 16:00. V této době Poskytovatel poskytuje Uživatelům technickou podporu buď telefonicky na čísle +420 377 477 761, nebo e-mailem na adrese help@dativery.com. V Pracovní době rovněž běží reakční doba, ve které je Poskytovatel povinen reagovat na Závady dle jejich jednotlivých kategorií závažnosti.  
PředplatnéSlužba je poskytována v rámci paušálního předplaceného plánu, který je nabízen buď v obecném Ceníku; anebo v rámci konkrétního Scénáře integrace. Cena pro každé Předplatné je uvedena za jeden měsíc;
Programátorské práceProgramátorské Služby Poskytovatele poskytované v rámci hodinové sazby stanovené dle aktuálního Ceníku;
Samoinstalaceimplementace, resp. prvotní nastavení Scénáře integrace do systému Uživatele, prováděná samotným Uživatelem, a to za podmínek stanovených dále v těchto Podmínkách;
Scénář integracepropojení mezi Aplikacemi, poskytované Poskytovatelem Uživateli v rámci Dativery, jejichž výčet je dostupný v Dashboardu; Uživatel může aktivovat a využít existující Scénář integrace mezi konkrétními Aplikacemi skrze Dashboard, zatímco pro propojení mezi Aplikacemi, pro které zatím neexistuje Scénář integrace, je nutné využít vývojové služby Poskytovatele; 
Servisní podporazákladní uživatelská podpora Dativery, jež je součástí poskytovaných Služeb, a která je poskytovaná v čase a za podmínek stanovených těmito Podmínkami; 
Službaspočívá zejména v úplatném poskytnutí služeb Instalace, Programátorských prací, zprostředkování propojení mezi Uživatelem zvolenými Aplikacemi (resp. přenosu dat mezi nimi), dále ve zobrazení a přenosu dat z veřejných zdrojů a specializovaných databází do cílových Aplikací;
Spotřebitelkaždá fyzická osoba, která s námi jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání; 
Uživatelský účetúčet k Dativery zřízený Uživatelem podle těchto Podmínek výlučně za účelem užívání Dativery;
Uživatelregistrovaný zákazník Poskytovatele, kterému byl na základě úspěšné registrace zřízen Uživatelský účet k Dativery (označovaný také jako “vy”);
Závadychybové stavy bránící řádnému poskytování a užívání Dativery či konkrétního Scénáře integrace rozlišované dle jednotlivých kategorií závažnosti;

 (Poskytovatel a Uživatel dále společně „Smluvní strany“ a jednotlivě „Smluvní strana“)

 1. PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY
  1. Prohlášení Uživatele. Uživatel prohlašuje a zavazuje se, že:
   1. je plně způsobilý k právním úkonům,
   2. veškeré údaje, které poskytne do Dativery jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,  
   3. nebude používat Dativery v rozporu s platnými právními předpisy České republiky,
   4. bude používat Dativery pouze k účelu, k němuž je určena, 
   5. se před zahájením užívání Dativery důkladně seznámil s platnými Podmínkami, bezvýhradně s nimi souhlasí a nebude Dativery používat v rozporu s nimi.
  2. Závazky Smluvních stran. Poskytovatel poskytuje Uživateli za podmínek dále uvedených Služby. Uživatel přijímá Služby za podmínek dále uvedených a za její užívání se zavazuje uhradit Poskytovateli Odměnu podle Ceníku.  
  3. Obsah Služby. Poskytováním Služby se zejména rozumí:
   1. právo Uživatele využívat Službu;
   2. právo Uživatele mít zřízen a využívat Uživatelský účet k Dativery;
   3. právo Uživatele zřídit a poskytovat jeden či více přístupů Dalším uživatelům k Dativery skrze Uživatelský účet;
   4. povinnost Uživatele uhradit sjednané Předplatné podle aktuálního Ceníku. 
  4. Věk Uživatele. Poskytovatel prohlašuje, že Služby nejsou určeny osobám mladším 16 let.  
  5. Služba není určena pro Spotřebitele. Služby nejsou určeny Spotřebitelům, ale podnikatelům nebo osobám při samostatném výkonu povolání, případně orgánům veřejné moci. Prohlašujete, že budete Služby využívat jako podnikatel, orgán veřejné moci nebo jeho jménem, výhradně pro účely spojené s touto činností. 
  6. Využívání Služeb Spotřebitelem. Pokud máte jakožto Spotřebitel zájem využívat Služby, pak jste povinen nás o tom informovat před zřízením Uživatelského účtu, za účelem poučení o vašich právech. 
 2. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ
  1. Dativery. Dativery, jakož i veškerý software s ním související (zejména Dativery Agent) jsou duševním vlastnictvím Poskytovatele.
  2. Podmínky užívání Služeb díky jednotlivým řešením Dativery. Žádné ujednání v těchto Podmínkách není možné vykládat jako postoupení ani udělení licence, podlicence nebo jiného užívacího práva ve smyslu Autorského zákona u těch částí řešení Dativery, které Poskytovatel poskytuje Uživateli jako službu, kromě ujednání uvedených v článku 3 těchto Podmínek. Uživatel je oprávněn využívat Služby, poskytované díky těmto částem řešení Dativery. Uživatel však nemá právo tyto softwarové řešení rozmnožovat, stahovat, instalovat ani jakkoliv šířit. Uživatel není oprávněn Dativery bez písemného souhlasu Poskytovatele zpracovávat do jiného softwarového vybavení.
  3. Porušení práv duševního vlastnictví Uživatelem. Za předpokladu, že Uživatel poruší povinnosti stanovené v tomto článku, má Poskytovatel právo odstoupit od smluvního vztahu dle těchto Podmínek a požadovat po Uživateli náhradu veškeré škody vzniklé v důsledku takového porušení, a to i včetně nemajetkové újmy.
  4. Další duševní vlastnictví. Pokud v rámci plnění Poskytovatele na zakladě těchto Podmínek dojde k vytvoření jakéhokoli plnění, které je chráněno dle Autorského zákona (zejména dílo či databáze) nebo jako jakýkoliv jiný chráněný nehmotný statek, stane se takové plnění součástí Dativery a Podmínky pro užívání Dativery se uplatní i na takové plnění.
 3. DATIVERY AGENT
  1. Dativery Agent. Pro určité Scénáře integrace je nutné, aby si Uživatel stáhl a nainstaloval Dativery Agent, aby mohlo docházet k propojení a přenosu dat, mezi Aplikacemi.
  2. Dativery Agent jako dílo. Dativery Agent je autorským dílem ve smyslu autorského zákona. Poskytovatel Uživateli na základě odsouhlasení Licenčních podmínek při instalaci Dativery Agentu poskytuje licenci k výkonu práva Dativery Agent užít v podobě, v jaké je dostupný v daném konkrétním čase. Licence se poskytuje jako nevýhradní, na dobu trvání smluvního vztahu dle těchto Podmínek (nejdéle však na dobu trvání majetkových práv k Dativery Agentu), výhradně pro účely užití Dativery Agentu v souladu s těmito Podmínkami a tomu odpovídajícím způsobem. Licence se poskytuje pro území celého světa. Uživateli je Dativery Agent zpřístupněn ke stažení buď na webových stránkách Poskytovatele, nebo v rámci Dashboardu u konkrétního Scénáře integrace, který vyžaduje instalaci Dativery Agentu.  
  3. Postoupení licence. Uživatel není oprávněn poskytnout podlicenci třetím osobám, ani postoupit licenci na třetí osobu.
  4. Licenční podmínky. Při instalaci Dativery Agentu je Uživatel povinen souhlasit s Licenčními podmínkami, přičemž tyto Licenční podmínky mají v případě rozporu s ustanoveními těchto Podmínek přednost před těmito Podmínkami.
 4. REGISTRACE UŽIVATELE
  1. Registrace Uživatele jako podmínka využití Služeb. Registrace je nutnou podmínkou k přístupu k Dativery a řádnému využívání Služeb; Uživatel tuto podmínku bere na vědomí a zavazuje se provést řádnou registraci.
  2. Způsob provedení registrace Uživatele. Registrace se provádí buď vyplněním registračního formuláře na stránkách app.dativery.com/registration, nebo prostřednictvím propojení Microsoft účtu nebo Google účtu. Provedením registrace Uživatel potvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito Podmínkami používání Služby.
  3. Správnost, úplnost údajů a aktualizace. Uživatel se tímto zavazuje uvést v registračním formuláři a/nebo v Aplikaci správné a úplné údaje o své osobě. Tyto údaje má Uživatel povinnost aktualizovat podle platného stavu. Uživatel má zároveň právo registrační údaje v průběhu užívání Služby měnit a doplňovat.
  4. Ohlašovací povinnost při zneužití přístupových údajů. Uživatel je povinen bezodkladně oznámit Poskytovateli jakékoli zneužití nebo i jen pokus o zneužití jeho přístupových údajů a současně je povinen zvolit si bezodkladně nové přístupové údaje k Uživatelskému účtu. Uživatel je povinen zvolit si bezpečné heslo.  
 5. REGISTRACE DALŠÍHO UŽIVATELE 
  1. Pozvání Dalšího uživatele. Uživatel má právo pozvat do svého Uživatelského účtu Další uživatele. V takovém případě je povinen uvést správné identifikační údaje nového Dalšího uživatele. 
  2. Registrace Dalšího uživatele jako podmínka využívání Služeb. Registrace je nutnou podmínkou k přístupu k Dativery a řádnému využívání Služeb Dalším uživatelem. Další uživatel tuto podmínku bere na vědomí a zavazuje se provést řádnou registraci. 
  3. Souhlas s Podmínkami. Další uživatel okamžikem registrace po kliknutí na pozvánku zaslanou Uživatelem na e-mailovou adresu Dalšího uživatele souhlasí s využíváním Služeb za těchto Podmínek, přičemž veškeré podmínky poskytování Služeb týkající se Uživatele, včetně příslušných práv a povinností, se přiměřeně uplatní i na Dalšího uživatele.
  4. Úroveň přístupu Dalšího uživatele. Uživatel má možnost nastavení úrovně přístupu jím pozvaných Dalších uživatelů. Jednotlivé úrovně odlišují rozsah funkcí Dativery, k nimž má daný Další uživatel v rámci Uživatelského účtu Uživatele přístup. Úrovně přístupu Operátora jsou následující:
   1. Uživatel. Uživatel má přístup pouze k omezeným funkcím Dativery, jako je správa Scénářů integrace, nahlížení do statistických dat a další. Uživatel nemá přístup např. do fakturačních údajů.
   2. Administrátor. Administrátor má přístup ke všem osobním a firemním nastavením včetně fakturace. 
  5. Odpovědnost za škodu. Poskytovatel neodpovídá za žádnou škodu způsobenou Uživateli v důsledku nastavení úrovně přístupu Dalšího uživatele. Poskytovatel dále neodpovídá za žádnou škodu způsobenou Uživateli ze strany jím pozvaného Dalšího uživatele.
 6. SCÉNÁŘE INTEGRACE 
  1. Scénáře integrace. Uživateli jsou poskytovány Služby ve formě propojení Aplikací v rámci tzv. Scénářů integrace, které si může Uživatel aktivovat prostřednictvím Dashboardu v  jeho Uživatelském účtu. 
  2. Implementace Scénáře integrace. Uživatel je oprávněn implementovat Scénář integrace sám, nebo může využít konzultanta Poskytovatele pro správnou implementaci konkrétního Scénáře integrace služby Instalace dle následujícího článku těchto podmínek.
  3. Odměna za Scénáře integrace. Uživatel je v případě využívání konkrétního Scénáře integrace povinen uhradit Poskytovateli odměnu spočívající zpravidla v úhradě paušálního plnění ve formě Předplatného ve výši uvedené u takového konkrétního Scénáře integrace. Předplatné se hradí zpravidla jednou za měsíc, předem, a to k prvnímu dni měsíce, na který je Služba v rámci zvoleného Scénáře integrace poskytována.
  4. Funkce v ceně zvoleného Scénáře integrace. Přehled funkcí zahrnutých do konkrétního Scénáře integrace jsou specifikovány buď v rámci jeho popisu v Dashboardu nebo v Ceníku.
  5. Obnova Předplatného. Pokud nedojde ke zrušení Předplatného ze strany Uživatele, či ze strany Poskytovatele, bude na konci každého Fakturačního období dané Předplatné za stejných podmínek automaticky obnoveno.
  6. Splatnost obnoveného Předplatného. Pokud dojde k obnově Předplatného v souladu s těmito Podmínkami, bude Uživateli k prvnímu dni každého Fakturačního období Předplatné strženo z platební metody, jež Uživatel zvolil při aktivaci daného Předplatného, případně té platební metody, jež aktuálně uvádí v rámci svého Uživatelského účtu.
  7. Právo Poskytovatele na automatickou úhradu Odměny. Po automatické obnově Předplatného má Poskytovatel právo na úhradu Odměny, a to prostřednictvím platební metody, kterou Uživatel zvolil (převodem, automatická úhrada prostřednictvím platební karty nebo inkasem).  
  8. Zrušení obnovy Předplatného. Obnovování Předplatného může Uživatel zrušit prostřednictvím svého Uživatelského účtu nebo tak, že Uživatel ze svého Uživatelského účtu odstraní podrobnosti o způsobu platby (v takovém však dojde k blokaci jeho Uživatelského účtu, přičemž v případě jeho opětovné aktivace je Uživatel povinen uhradit pokutu dle těchto Podmínek).
 7. INSTALACE
  1. Instalace. Uživatel má možnost využít Služeb Poskytovatele ve formě Instalace Scénáře integrace, ke kterým Poskytovatel může využít své zaměstnance nebo osoby s ním spolupracující.
  2. Součinnost Uživatele. Uživatel je povinen poskytnout Poskytovateli veškerou nezbytnou součinnost potřebnou pro řádné poskytování Služeb (zejména vyplnění implementačního dotazníku, poskytnutí potřebné dokumentace, přístupových údajů či technických dat).
  3. Neposkytnutí součinnosti. V případě, že Uživatel Poskytovateli součinnost dle předchozího odstavce neposkytne, je Poskytovatel oprávněn pozastavit poskytování Služeb až do okamžiku, než Uživatel poskytne potřebnou součinnost. V takovém případě se rovněž odkládají veškeré sjednané lhůty k poskytování Služeb do okamžiku, než Uživatel poskytne potřebnou součinnost a dochází k jejich prodloužení na dvojnásobek sjednaného času. 
  4. Služby zahrnuté v rámci Instalace. Cena za Instalaci uvedená v Ceníku zahrnuje poskytnutí konzultanta Poskytovatele, který ve spolupráci s Uživatelem provede implementaci konkrétního Scénáře integrace do systémů Uživatele. Cena za Instalaci se liší dle konkrétního Scénáře integrace a je uvedena vždy v rámci jeho nabídky. Cena uvedená u Scénáře integrace zpravidla pokrývá celkem 2 člověkohodiny daného konzultanta (případně jinou dobu uvedenou v rámci konkrétního Scénáře integrace), přičemž veškeré další práce se považují za vícepráce dle následujícího odstavce.  
  5. Vícepráce. V případě, že čas nutný pro provedení řádné Instalace (např. z důvodů komplikací způsobené systémy Uživatele) přesáhne 2 člověkohodiny (či jinou dobu uvedenou v rámci konkrétního Scénáře integrace), je Uživatel povinen uhradit Poskytovateli za každou další započatou člověkohodinu částku dle platného Ceníku
  6. Akceptace Instalace. Po dokončení Instalace vyzve Poskytovatel Uživatele, aby Instalaci vyzkoušel a otestoval. Uživatel je následně povinen testovanou Instalaci buď akceptovat nebo sdělit své připomínky, a to nejpozději do 14 dní ode dne, ve kterém jej Poskytovatel vyzval k akceptaci. V případě připomínek, které se netýkají Instalace, či které Poskytovatel vyhodnotí jako neoprávněné, má Poskytovatel právo připomínky zamítnout. V případě, že během lhůty 14 dní ode dne výzvy ze strany Poskytovatele nedojde k akceptaci, ani sdělení připomínek ze strany Uživatele, považuje se testovaná Instalace za akceptovanou.
  7. Ostré spuštění Scénáře integrace. Po akceptaci testované Instalace se Smluvní strany dohodnou na termínu ostrého spuštění instalovaného Scénáře integrace. Následně proběhne v daném termínu ostré spuštění. 
  8. Akceptace ostrého spuštění Scénáře integrace. Uživatel je oprávněn sdělit Poskytovateli své připomínky k fungování nainstalovaného Scénáře integrace, a to po dobu 14 dní ode dne jeho ostrého spuštění. V případě, že Uživatel nemá žádné připomínky, je povinen odeslat Poskytovateli akceptaci ostrého spuštění Scénáře integrace. V případě, že během lhůty 14 dní ode dne ostrého spuštění Scénáře integrace nedojde k akceptaci, ani sdělení připomínek ze strany Uživatele, považuje se ostré spuštění Scénáře integrace a tím i celý proces Instalace za akceptované.
  9. Změny Instalace Scénáře integrace. Uživatel je oprávněn požadovat změny Instalace konkrétního Scénáře integrace, přičemž na provedení takových změn se přiměřeně použijí ustanovení dle tohoto článku 7 těchto Podmínek. Změny Instalace se považují za vícepráce dle odst. 7.5 těchto Podmínek. 
  10. Odměna za Instalaci. Odměna za Instalaci již existujících Scénářů integrace je stanovena jako pevná částka buď u konkrétního Scénáře integrace v Dashboardu, nebo v Ceníku. Odměna za Instalaci zatím neexistujícího Scénáře integrace, se liší dle individuální domluvy, v souladu s podmínkami vývoje takového Scénáře integrace dle článku 8 těchto Podmínek.
  11. Záloha na Odměnu za Instalaci. Poskytovatel může v určitých případech požadovat po Uživateli uhrazení Zálohy na Odměnu za Instalaci. Výše a splatnost zálohy bude popsána v rámci konkrétního Scénáře integrace, či Aplikace, k níž se Instalace vztahuje. Poskytovatel je povinen začít s poskytováním Služeb Instalace až po okamžiku připsání celé zálohy na jeho bankovní účet. 
 8. PROGRAMÁTORSKÉ PRÁCE 
  1. Programátorské práce. Uživatel má možnost využít Služeb Poskytovatele ve formě Programátorských prací, ke kterým Poskytovatel může využít své zaměstnance nebo osoby s ním spolupracující.
  2. Součinnost Uživatele. Uživatel je povinen poskytnout Poskytovateli veškerou nezbytnou součinnost potřebnou pro řádné poskytování Služeb ze strany Poskytovatele (zejména poskytnout potřebné dokumenty, přístupové údaje či technická data). 
  3. Neposkytnutí součinnosti. V případě, že Uživatel Poskytovateli součinnost dle předchozího odstavce neposkytne, je Poskytovatel oprávněn pozastavit poskytování Služeb až do okamžiku, než Uživatel poskytne potřebnou součinnost. V takovém případě se rovněž odkládají veškeré sjednané lhůty k poskytování Služeb do okamžiku, než Uživatel poskytne potřebnou součinnost a dochází k jejich prodloužení úměrně zpoždění a aktuálnímu vytížení Dativery. 
  4. Podmínky poskytování Programátorských prací. Konkrétní podmínky, jakož i rozsah a specifikace prací, bude Smluvními stranami sjednána v rámci dílčí objednávky Programátorských prací.
  5. Odměna za Programátorské práce. Za poskytování Programátorských prací Uživateli náleží Poskytovateli Odměna ve formě hodinové sazby určené dle skutečných prací vykonaných zaměstnancem či partnerem Poskytovatele (tzv. člověkohodin) ve výši dle aktuálního Ceníku
  6. Úhrada Odměny za Programátorské práce. Odměnu za Programátorské práce je Uživatel povinen uhradit na základě faktury vystavené Poskytovatelem v měsíci následujícím po kalendářním měsíci, ve kterém byly Programátorské práce vykonávány. Odměna za Programátorské práce je splatná ve lhůtě uvedené na faktuře. 
  7. Nestandardní rozsah Programátorských prací. V případě, že Poskytovatel vyhodnotí, že Objednatelem poptávané Programátorské práce (zejména pokud se jedná o poptávku vývoje či poptávku rozšíření Dativery na míru vytvořením nového, či úpravou existujícího Scénáře integrace) dosahují rozsahu, který vyžaduje smluvní nastavení podmínek plnění, může Poskytovatel po Objednateli požadovat uzavření příslušné smlouvy, a to před začátkem či v průběhu poskytování Programátorských prací.
 9. SAMOINSTALACE
  1. Samoinstalace. Uživatel je oprávněn v některých případech implementovat Scénář integrace pomocí Samoinstalace. Uživatel není oprávněn provést Samoinstalaci těch Scénářů integrace, u kterých je v Dativery, nebo na webu www.dativery.com v záložce “Scénáře” uvedeno, že Samoinstalace není možná.
  2. Časová náročnost Samoinstalace. Uživatel bere na vědomí, že Samoinstalace Scénáře integrace může být časově náročná. Pokud je Odměna za Instalaci stanovena jako částka větší než 10.000 Kč, může Samoinstalace trvat i déle než 5 hodin.
  3. Povinnosti před započetím Samoinstalace. Před započetím Samoinstalace je Uživatel povinen si řádně prostudovat dokumentaci, která je přiložena u daného Scénáře integrace (součástí této dokumentace je zejména marketingový popis, popis funkcí – „co to dělá“, technická dokumentace – „jak to dělá“) a ověřit si, že rozumí jednotlivým systémům.
  4. Nedostatečná dokumentace k Samoinstalaci. Pokud není dokumentace podle předchozího bodu úplná (či neexistuje), Uživatel není oprávněn provést Samoinstalaci a je povinen kontaktovat Poskytovatele za účelem proškolení k Samoinstalaci či za účelem zakoupení Instalace.
  5. Odměna za proškolení k Samoinstalaci. Za proškolení k Samoinstalaci náleží Poskytovateli Odměna ve formě hodinové sazby určené podle skutečných prací vykonaných zaměstnancem či partnerem Poskytovatele (tzv. člověkohodin) ve výši dle aktuálního Ceníku
  6. Závada vzniklá v důsledku Samoinstalace. Pokud vznikne Závada na Scénáři integrace, u které Poskytovatel vyhodnotí, že vznikla v důsledku Samoinstalace, neuplatní se na takovou Závadu článek 13 těchto Podmínek.
  7. Odměna za řešení Závady vzniklé v důsledku Samoinstalace. Řešení Závady Scénáře integrace vzniklé v důsledku Samoinstalace je zpoplatněno Odměnou ve formě hodinové sazby určené podle skutečných prací vykonaných zaměstnancem či partnerem Poskytovatele (tzv. člověkohodin) ve výši dle aktuálního Ceníku. Odměna za řešení Závady Scénáře integrace vzniklé v Důsledku Samoinstalace je omezena výší poplatku za Instalaci daného Scénáře integrace
  8. Podmínky provádění Samoinstalace. Uživatel nesmí při provádění Samoinstalace jakkoliv měnit či upravovat daný Scénář integrace, ani jej propojovat či kombinovat s dalšími Scénáři integrace nebo jiným softwarem anebo s ním nakládat jakýmkoliv jiným způsobem, který není v souladu s dokumentací dle bodu 9.3 těchto Podmínek a jeho účelovým určením
  9. Beta verze Scénáře integrace. Pokud Uživatel provede Samoinstalaci Scénáře integrace, který se nachází v tzv. beta verzi a tento Scénář integrace nebude správně fungovat, je Poskytovatel oprávněn zakázat Uživateli další provádění Samoinstalace a Scénář integrace implementovat prostřednictvím režimu placené Instalace tak, aby byly odstraněny veškeré Závady či problémy s jeho fungování. O tomto je Poskytovatel povinen informovat Uživatele nejpozději 3 dny před započetím placené Instalace
  10. Povinnost kontaktovat technickou podporu. V případě pochybností o oprávnění, možnostech či způsobech Samoinstalace konkrétního Scénáře integrace je Uživatel povinen kontaktovat technickou podporu Poskytovatele, a to buď telefonicky na čísle +420 377 477 761, nebo e-mailem na adrese help@dativery.com.
 10. ODMĚNA
  1. Úplatnost Služeb. Služby jsou poskytovány zpravidla za úplatu, a to buď jako Předplatné, hodinová odměna za Programátorské práce, cena za Instalaci, nebo jako jiná cenová položka. Uživatel se tímto zavazuje za poskytování Služeb platit Poskytovateli Odměnu ve stanovené formě a výši. 
  2. Výše Odměny. Výše Odměny je stanovena podle platného Ceníku. Veškeré ceny v Ceníku jsou uvedeny bez DPH, které je k uvedené ceně Služby účtováno v zákonné výši, výše účtovaného DPH se tak může měnit v závislosti na změnách legislativy.   
  3. Změna Ceníku. Ceník může být Poskytovatelem jednostranně změněn. Informace o plánované změně Ceníku budou vždy k dispozici na našich webových stránkách. Plánovaná změna Ceníku bude oznámena Uživatelům, kterých se dotýká, nejméně měsíc před účinností těchto změn, a to formou oznámení v Uživatelském účtu nebo e-mailem. 
  4. Způsob úhrady Odměny. Uživatel je oprávněn zvolit způsob úhrady Odměny za Služby, a to výlučně formou:
   1. Inkasa, v případě, že jde o úhradu Odměny za Scénáře integrace ve formě Předplatného. Odměna bude Uživateli stržena z bankovního účtu uvedeného v jeho Uživatelském účtu.
   2. Prostřednictvím bankovního převodu, v případě, že jde o úhradu Odměny za Programátorské práce či Instalace, nebo pokud byl tento způsob úhrady Odměny s Uživatelem individuálně domluven.
  5. Platební údaje a informace. Uživatel je povinen při volbě způsobu úhrady Odměny uvést přesné, platné a úplné informace k vyúčtování a informace o platném způsobu platby. V případě, že dojde ke změně jakýchkoli takových informací, je Uživatel povinen aktualizovat tyto informace v rámci svého Uživatelského účtu.
  6. Okamžik úhrady Odměny a poskytování Služeb. Odměna se považuje za uhrazenou po připsání peněžních prostředků v dohodnuté výši na bankovní účet Poskytovatele. Poskytovatel není povinen začít s poskytováním Služeb před okamžikem úhrady celé části Předplatného, či celé části zálohy na Odměnu za Instalaci.
  7. Prodlení Uživatele a dočasné omezení poskytování Služeb. Pro případ prodlení se zaplacením Předplatného, nebo jakékoliv jeho části, tedy zejména, pokud z jakéhokoliv důvodu neproběhne automatické stržení platby při obnovení Předplatného, je Poskytovatel oprávněn omezit poskytování Služeb Uživateli (např. pozastavení propojení Aplikací v rámci konkrétního Scénáře integrace) podle těchto Podmínek a opět jej obnovit až po uhrazení dlužného Předplatného, poplatku za opětovnou aktivaci a případně zvolení nového či opravě stávajícího způsobu úhrady Předplatného.
  8. Výdaje za opětovnou aktivaci poskytování Služeb. V případě, že dojde k omezení poskytování Služeb dle předchozího odstavce těchto Podmínek, mohou Poskytovateli vzniknout výdaje za opětovnou aktivaci poskytování Služeb (např. odměna konzultanta či programátora za opětovné nasazení konkrétního Scénáře integrace). V takovém případě je Uživatel povinen uhradit Poskytovateli veškeré očekávané výdaje, které bude třeba vynaložit na opětovnou aktivaci poskytování Služeb. Poskytovatel není povinen provést opětovnou aktivaci poskytování Služeb, dokud mu ze strany Uživatele nebudou uhrazeny veškeré očekávané výdaje. V případě, že skutečné výdaje na opětovnou aktivaci poskytování Služeb budou nižší, než očekávané výdaje, které byly uhrazeny Uživatelem, zašle Poskytovatel rozdíl mezi očekávanými a skutečnými výdaji Uživateli zpět na bankovní účet uvedený v jeho Uživatelském účtu. 
  9. Přehled plateb a daňových dokladů. Pro případ, že Poskytovatel bude povinen vystavit daňový doklad, bude Poskytovatelem vystaven v elektronické podobě ve formátu PDF a zaslán e-mailem.
 1. PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELE
  1. Závazek Uživatele týkající se používání Dativery a Služeb. Uživatel se zavazuje, že:
   1. neuskuteční žádné takové jednání, které by bylo schopno narušit nebo poškodit Dativery a ohrozit nebo znemožnit poskytování Služeb;
   2. pro přístup k Dativery se ani nepokusí, ani nebude využívat jiné rozhraní než rozhraní poskytnuté za tím účelem Poskytovatelem;
   3. všechny identifikační údaje a hesla nezbytná pro přístup Uživatele k Dativery nesdělí žádné třetí osobě a pokud by zneužití svých identifikačních údajů a hesel jakoukoliv třetí osobou zjistil, neprodleně tuto skutečnost sdělí Poskytovateli; v případě, že Uživatel sdělí své identifikační údaje či hesla třetí osobě záměrně (např. svému zaměstnanci), odpovídá za veškerou škodu způsobenou Poskytovateli touto třetí osobou;
   4. zvolí heslo k Dativery, které odpovídá vysoké úrovni zabezpečení Uživatelského účtu.   
  2. Porušení těchto Podmínek Uživatelem. Není porušením Podmínek, pokud není Služba řádně poskytována z důvodu, že Uživatel porušil některé ustanovení těchto Podmínek. V případě, že Uživatel poruší povinnosti dle odst. 10.1 těchto Podmínek, je Poskytovatel oprávněn i bez předchozího oznámení okamžitě zastavit poskytování Služeb Uživateli, odepřít přístup k Dativery a odstoupit od smluvního vztahu dle Podmínek.
  3. Náhrada škody vzniklé Poskytovateli pro porušení povinností Uživatele. Poruší-li Uživatel povinnosti dle těchto Podmínek, je povinen uhradit Poskytovateli veškerou škodu vzniklou v souvislosti s takovým porušením, a to včetně nemajetkové újmy.
  4. Technické vybavení Uživatele. Uživatel je povinen si zajistit odpovídající technické vybavení, které mu bude umožňovat využívat vlastnosti Dativery podle těchto Podmínek. Uživatel je povinen prověřit, zda jeho technické vybavení odpovídá technickým požadavkům Dativery před započetím užívání Dativery. Stejná pravidla se uplatní i na používání Dativery Agentu. 
 2. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE
  1. Změny Aplikace. Poskytovatel je oprávněn kdykoliv provádět změny (aktualizace) obsahu a funkcí (přidávat i ubírat obsah/funkce) Dativery. Toto probíhá automaticky a tyto Podmínky se vztahují i na aktualizované Dativery. Uživatel není oprávněn změny odmítnout, neboť Dativery je poskytováno „tak jak je“ („as is“). Uživatel bude o aktualizacích Dativery informován prostřednictvím e-mailu, webových stránek Dativery nebo prostřednictvím Uživatelského účtu. Stejná pravidla se uplatní i na Dativery Agenta.
  2. Nesouhlas se změnami Aplikace. V případě, že Uživatel nebude souhlasit se změnou Dativery dle předchozího odstavce, má právo podat výpověď ve smyslu ustanovení bodu 18.2. těchto Podmínek. Stejná pravidla se uplatní i na Dativery Agenta.
  3. Výpadky Služby a odpovědnost Poskytovatele. Poskytovatel nenese odpovědnost za výpadky provozu Dativery, kromě výpadků na které se vztahuje článek 13 těchto Podmínek. Poskytovatel však vyvine takové úsilí, jež je po něm možné rozumně požadovat, aby v co nejkratším možném čase zajistil znovuzprovoznění Služby.
  4. Kontrola Uživatelského účtu. Poskytovatel může prostřednictvím admin přístupu k Aplikaci kontrolovat Uživatelský účet a poskytování Služeb pozastavit v případě, že zjistí porušení těchto Podmínek; o tom ihned Uživatele informuje.  
  5. Postup v případě poruch na straně Uživatele. Poskytovatel si vyhrazuje právo v případech poruch technické povahy na straně Uživatele či v síti Internet omezit či dočasně zastavit poskytování Služeb, o čemž bude informovat Uživatele bez zbytečného odkladu. Zejména se jedná o výpadky sítě Internet nebo okolnosti, které potřebují součinnost třetích stran.
  6. Užívání označení Uživatele v referencích. Uživatel souhlasí, že Poskytovatel může využívat jakékoli značky, loga a obchodní názvy, aby mohl Uživatele označit jako své uživatele/zákazníky vedle jakýchkoli marketingových materiálů i na internetových stránkách a/nebo v rámci Služeb Poskytovatele. Za tímto účelem Uživatel uděluje Poskytovateli nevýhradní, celosvětovou licenci k užití takových značek, log, či obchodních názvů, a to na dobu trvání smluvního vztahu mezi Uživatelem a Poskytovatelem. Uživatel může svůj souhlasi odvolat a od udělené licence odstoupit zasláním e-mailu na adresu help@dativery.com
 3. ZÁVADY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB
  1. Oznámení vzniku Závady. V případě, že dojde ke vzniku jakékoliv Závady v rámci poskytování Služeb Uživateli, je Uživatel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit Poskytovateli, a to písemně na e-mailovou adresu help@dativery.com. Oznámení o vzniku Závady musí obsahovat rovněž příslušnou dokumentaci, tedy např. konkrétní číslo a datum objednávky, vadné faktury nebo zboží u kterého se závada vyskytla (včetně dalších příslušných dat jako je kód produktu, kód zákazníka atd.). 
  2. Reakce na oznámení vzniku Závady. Poskytovatel na základě oznámení vzniku Závady provede kontrolu dané Závady a zjistí, zda vznikla z důvodů na straně Poskytovatele, či nikoli. V případě, že Závada vznikla z důvodů na straně Poskytovatele, provede Poskytovatel opravu dané Závady ve lhůtě dle kategorie závažnosti dané Závady dle následujícího odst. 13.3  těchto Podmínek. V případě, že Závada nevznikla z důvodů na straně Poskytovatele, není Poskytovatel povinen takovou Závadu opravit. 
  3. Kategorie závažnosti Závady. Pro potřeby rozlišení závažnosti jednotlivých Závad si Smluvní strany sjednávají jejich následující kategorie, kterými je Poskytovatel oprávněn kategorizovat Závady v případě vzniku Závady z důvodů na jeho straně:
   1. Kritická Závada (A): Jedná se o Závadu, která způsobuje nedostupnost Dativery a/nebo konkrétního scénáře integrace či vážné narušení jejich jedné či více základních funkcí, nebo Závady, které blokují procesy na straně Uživatele, které není možné odložit (např. expedice), nebo které není možné s přiměřeným úsilím obejít tak, aby Závada spadala do kategorie s nižší závažností;
   2. Středně závažná Závada (B): Závada, která zcela a/nebo částečně omezí základní funkci Dativery a/nebo konkrétního scénáře integrace, případně ztěžuje podstatným způsobem práci s Dativery a/nebo konkrétním scénářem integrace. Může se jednat o situaci, kdy je rychlost zpracování dat a/nebo reakce na systémy podstatným způsobem snížena. Dále se může jednat o případ, kdy je základní funkce Dativery a/nebo konkrétního scénáře integrace snížena, případně je nefunkční, jedná se také o Závady (A), které blokují procesy na straně Uživatele, které je možné odložit (např. zasílání daňových dokladů k příchozí platbě);
   3. Méně závažná Závada (C): Tato Závada nespadá do kategorie (A) ani (B). Může se jednat o situaci, kdy je užívání Dativery a/nebo konkrétního scénáře integrace ztíženo, případně se grafické prvky Dashboardu nesprávně zobrazují.
  4. Reakční doba. Poskytovatel má povinnost provést kontrolu Závady, zda vznikla na jeho straně, či nikoli a následně zaslat Uživateli oznámení o jejím výsledku v následujících reakčních dobách v Pracovní době, v závislosti na kategorii Závady:
   1. čtyři (4) hodiny v případě Kritické Závady (A) od doručení oznámení takové Závady v souladu s těmito Podmínkami;
   2. jeden (1) pracovní den v případě Středně závažné Závady (B) od doručení oznámení takové Závady v souladu s těmito Podmínkami;
   3. deset (10) pracovních dnů v případě Méně závažné Závady (C) od doručení oznámení takové Závady v souladu s těmito Podmínkami;
    (pro rychlejší reakci na oznámení Závady Poskytovatel doporučuje Uživateli zavolat na telefonní linku technické podpory, uvedenou v článku 15 těchto Podmínek)
  5. Doba pro vyřešení Závady. Poskytovatel je povinen vyřešit Závadu v následujících dobách, a to v závislosti na kategorii Závady:
   1. jeden (1) pracovní den v případě Kritické Závady (A) ode dne odeslání výsledku kontroly Závady dle předchozího odstavce těchto Podmínek. 
   2. sedm (7) pracovních dní v případě Středně závažné Závady (B) ode dne odeslání výsledku kontroly Závady dle předchozího odstavce těchto Podmínek;
   3. jeden (1) kalendářní měsíc v případě Méně závažné Závady (C) ode dne odeslání výsledku kontroly Závady dle předchozího odstavce těchto Podmínek;
  6. Požadavek na úpravu funkce. Poskytovatel si vyhrazuje právo vyhodnotit, že oznámení vzniku Závady je ve skutečnosti požadavkem na úpravu funkce (např. pokud Uživatel považuje za závadu skutečnost, že některý Scénář integrace neumí řadit faktury dle data splatnosti). V takovém případě provede Poskytovatel úpravu funkce dle individuální domluvy s Uživatelem.
  7. Odpovědnost za škodu způsobenou Závadou na straně Poskytovatele. V případě, že Poskytovatel nevyřeší Závadu vzniklou na jeho straně ve lhůtě stanovené předchozím odstavcem těchto Podmínek, která byla Uživatelem řádně oznámena v souladu s těmito Podmínkami, je povinen nahradit uživateli skutečnou škodu, která mu vznikla v důsledku takové Závady, a to do výše 3 měsíčních poplatků za Předplatné Scénáře integrace, v rámci kterého Závada vznikla. 
 1. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI POSKYTOVATELE
  1. Integrace software. Poskytovatel nenese odpovědnost za vlastnosti, funkcionalitu ani bezvadnost jednotlivých softwarů, které pro Uživatele integruje nebo konfiguruje, aby fungovaly s Dativery, nebo jednotlivými Scénáři integrace. Tuto odpovědnost nesou dodavatelé dalšího softwaru, se kterými je Uživatel povinen uzavřít smluvní vztah.
  2. Vyloučení odpovědnosti Poskytovatele za škodu vzniklou v důsledku Nutné údržby. Uživatel bere na vědomí a souhlasí, že Poskytovatel neručí za případně vzniklé finanční ztráty Uživatele způsobené pozastavením Dativery z důvodu jeho aktualizace nebo Nutné údržby.
  3. Vyloučení odpovědnosti Poskytovatele za škodu vzniklou v důsledku Samoinstalace. Uživatel bere na vědomí a souhlasí, že Poskytovatel neručí za případně vzniklé finanční či jakékoliv jiné ztráty Uživatele, způsobené Závadami konkrétního Scénáře integrace či Dativery, ke kterým došlo v důsledku Samoinstalace provedené Uživatelem. 
  4. Odpovědnost za omezení fungování Služeb z důvodů na straně Uživatele. Poskytovatel není odpovědný za omezení fungování Služeb z důvodů na straně Uživatele, zejména pokud Uživatel nezaplatí předplatné za jednotlivé Aplikace, jejichž propojení zprostředkovává Poskytovatel v rámci konkrétního Scénáře integrace. 
  5. Omezení či znemožnění užívání Služeb nezávislé na vůli Poskytovatele.  Poskytovatel nenese odpovědnost za znemožnění či omezení užívání Služeb Uživateli, jakýmikoli okolnostmi technické povahy, které Poskytovatel není schopen ovlivnit nebo jejichž řešení vyžaduje součinnost třetích stran.
  6. Odkazy na weby nebo služby třetích stran. Služba může obsahovat odkazy na internetové stránky třetích stran nebo služby, které Poskytovatel nevlastní nebo nekontroluje. Poskytovatel nemá žádnou kontrolu nad obsahem, pravidly ochrany soukromí nebo praktikami jakýchkoli internetových stránek či služeb třetích stran. Poskytovatel není odpovědný, přímo či nepřímo, za jakoukoli škodu či ztrátu způsobenou či údajně způsobenou využitím či prostřednictvím jakéhokoli takového obsahu, zboží či služeb, které jsou dostupné na takových internetových stránkách či v takových službách či jejich prostřednictvím, či způsobené či údajně způsobené důvěrou v ně.
 2. VYŠŠÍ MOC
  1. Podmínky pro uplatnění vyšší moci. Poskytovatel neodpovídá za porušení povinností podle těchto Podmínek způsobené vyšší mocí, pokud tyto Podmínky nestanoví jinak. 
  2. Co je vyšší moc? Vyšší mocí se rozumí jakákoli překážka, jež nastala nezávisle na vůli Poskytovatele a brání mu ve splnění jeho povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by Poskytovatel tuto překážku nebo její následky odvrátil nebo překonal, a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvídal.
 3. PODPORA 
  1. Poskytování podpory. Poskytovatel poskytuje Uživatelům technickou podporu v Pracovní době, a to v pracovní dny od 9:00 do 16:00. Uživatel může kontaktovat technickou podporu Poskytovatele buď telefonicky na čísle +420 377 477 761, nebo e-mailem na adrese help@dativery.com
 4. NUTNÁ ÚDRŽBA
  1. Nutná údržba. Není porušením těchto Podmínek, pokud nejsou Služby poskytovány v důsledku Nutné údržby. Nutná údržba je zpravidla předem oznámena prostřednictvím Uživatelského účtu.
  2. Oznámení Nutné údržby. Uživatel je povinen strpět krátkodobou odstávku Služeb spočívající v jejich omezení nebo přerušení, o tomto bude Uživatel zpravidla upozorněn prostřednictvím oznámení v Uživatelském účtu nebo e-mailem alespoň 12 hodin před jejím uskutečněním. V takovém oznámení Poskytovatel uvede, o jaký druh údržby se bude jednat a předpokládaný čas zahájení a ukončení prací. 
  3. Aktualizace. Poskytovatel bude kromě Nutné údržby provádět také bezplatné aktualizace Dativery. Cílem těchto aktualizací je zlepšení poskytování Služeb a usnadnění obsluhy v Uživatelském účtu. Poskytovatel je rovněž oprávněn omezit či pozastavit poskytování Služeb na dobu nezbytně nutnou k provedení aktualizace. Poskytovatel zpravidla oznamuje Uživateli aktualizace prostřednictvím Uživatelského účtu nebo E-mailem. 
 5. TRVÁNÍ A MOŽNOSTI UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU
  1. Trvání smluvního vztahu. Tento smluvní vztah se uzavírá na dobu neurčitou okamžikem registrace Uživatele ke Službě.  
  2. Výpověď. Poskytovatel a Uživatel mají právo jednostranně vypovědět tento smluvní vztah dle těchto Podmínek bez udání důvodu. Smluvní vztah dle těchto Podmínek se považuje za ukončený k poslednímu dni Fakturačního období, ve kterém byla výpověď doručena druhé Smluvní straně.
  3. Fikce ukončení. Smluvní vztah dle těchto Podmínek se považuje za ukončený po uplynutí 2 let od posledního přihlášení k Uživatelskému účtu. V takovém případě je Poskytovatel oprávněn odstranit Uživatelský účet Uživatele.
  4. Ztráta způsobilosti k poskytování Služeb. Uživatel souhlasí s tím, že pro případ, kdy Poskytovatel bez své viny ztratil způsobilost k poskytování Služeb, tj. například změnou právních předpisů, se smluvní vztah dle těchto Podmínek považuje tímto okamžikem za ukončený, což není považováno za porušení těchto Podmínek.
  5. Podstatné porušení Podmínek. Poskytovatel má právo Služby omezit nebo neposkytnout, či zablokovat Uživatelský účet a okamžitě odstoupit od smluvního vztahu dle těchto Podmínek, jakmile zjistí její podstatné porušení. Za podstatné porušení Podmínek se považuje zejména:
   1. takové jednání Uživatele, které je schopno jakkoli ohrozit software nezbytný k poskytování Služeb;  
   2. Uživatel postupuje v rozporu s těmito Podmínkami;
   3. Uživatel užíval Dativery takovým způsobem, že může poškodit Poskytovatele, a/nebo se i jen pokusil zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást poskytovaných Služeb;
   4. Uživatel se i jen pokusil získat přihlašovací jména a/nebo hesla jiných Uživatelů Dativery;   
  6. Již zaplacená Odměna a podstatné porušení Podmínek. V případě ukončení smluvního vztahu podle odst. 18.5 těchto Podmínek, nemá Uživatel právo na vrácení poměrné části již zaplacené Odměny za využívání Služeb.
 6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ  
  1. Poskytovatel zpracovatelem osobních údajů. Uživatelé nám svěřují Osobní údaje svých zákazníků nebo jiných osob. Podrobnosti našich povinnostech v pozici zpracovatele najdete ve Smlouvě o zpracování osobních údajů (DPA), která je přílohou č. 1 a nedílnou součástí těchto Podmínek.  
  2. Poskytovatel správcem Osobních údajů. s pracujeme s Osobními údaji najdete v Zásadách zpracování osobních údajů.  
 7. ZÁVĚR
  1. Právní řád. Tyto Podmínky se řídí právním řádem České republiky, současně se vylučují kolizní normy mezinárodního práva soukromého.  
  2. Smírná cesta řešení sporu, soudní příslušnost. Vždy se pokusíme vyřešit spor vzniklý mezi námi smírnou cestou. Pokud nebude možné dosáhnout smírného řešení věci, pak přijdou na řadu soudy. Sjednáváme si, že jakékoliv spory vzniklé v souvislosti s používáním Služby budou řešeny věcně a místně příslušným soudem pro území obce Němčovice v České republice.
  3. Trvání ustanovení i po ukončení smluvního vztahu dle těchto Podmínek. Práva a povinnosti stanovené v ustanoveních článků 2, 3, 14 a odst. 13.7 a 18.6 zůstávají v platnosti i po ukončení smluvního vztahu podle těchto Podmínek.
  4. Změny Podmínek. Tyto Podmínky mohou být ze strany Poskytovatele jednostranně písemně změněny nebo zrušeny. 
  5. Prohlášení právního nástupnictví. Smluvní strany prohlašují a souhlasí, že práva a povinnosti, které pro ně vyplývají z těchto Podmínek, pro případ zániku nebo jakýchkoliv jiných právních skutečností s následkem přechodu práv a povinností přecházejí na jejich právní nástupce.
  6. Platnost a účinnost. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem uzavření smluvního vztahu prostřednictvím sítě internet, odesláním registrace Uživatele nebo stisknutím tlačítka „souhlasím“ v Uživatelském účtu.